TEMPURA

Yam Tempura

TEMPURA


Soft Shell Crab Tempura

$17.95

Prawns (4) and Vegetables (7)

$16.95

Half Tempura

Prawns 2 & Vegetables 5

$13.95

Prawns Only (10) Full order

$18.95

Prawns Only (5) Half order

$13.95

Vegetables Only

$14.95

Salmon Only (10) Full order

$18.95

Salmon Only (5) Half order

$13.95

Salmon (5) and Prawns (5)

$18.95

Salmon (5) and Vegetable (7)

$16.95

Yam Tempura

​​​​​​​

$14.95